Phân loại chứng khoán theo chủ thể phát hành

295

Căn cứ vào chủ thể phát hành có thể phân loại chứng khoán thành 3 nhóm lớn:

Phân loại chứng khoán theo chủ thể phát hành

Chứng khoán chính phủ & chính quyền địa phương

Là các chứng khoán do chính phủ và chính quyền địa phương phát hành. Các chứng khoán này thường là các trái phiếu được chính phủ hoặc chính quyền địa phương đảm bảo thanh toán tiền gốc và tiền lãi.

Chứng khoán doanh nghiệp

Là các chứng khoán do doanh nghiệp phát hành bao gồm cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp.

Xem thêm: Phân loại chứng khoán theo tính chất huy động vốn

Chứng khoán của ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính tín dụng

Là các chứng khoán do các ngân hàng và các tổ chức tài chính tín dụng phát hành nhằm phục vụ các hoạt động nghiệp vụ của mình. Các chứng khoán này thường là trái phiếu, cổ phiếu hay một số hình thức khác như chứng chỉ thụ hưởng…

Đánh giá bài viết